LÖG RAFÍÞRÓTTASAMTAKA ÍSLANDS
LÖG RAFÍÞRÓTTASAMBANDS ÍSLANDS

1.gr. 

1.1 Félagið heitir Rafíþróttasamtök Íslands (RÍSÍ) og er samband þeirra félaga, íþróttafélaga, héraðssambanda, frístundamiðstöðva og menntastofnana sem iðka og keppa í rafíþróttum. 

1.2 Aðsetur og varnarþing RÍSÍ er í Reykjavík

1.3 Merki RÍSÍ er eign RÍSÍ og verndað af vörumerkjarétti

2. gr. 

2.1 RÍSÍ er æðsti aðili rafíþrótta á Íslandi og er hlutverk þess í meginatriðum 

 1. að vekja athygli á og styðja þróun og iðkun rafíþrótta (e. esports) á Íslandi. 

 2. að kynna rafíþróttir sem áhugamál sem elur með sér jákvæða ávinninga fyrir iðkendur þegar það er stundað í réttu jafnvægi við aðra hluta af heilbrigðum lífsstíl. 

 3. að kynna iðnaðinn sem risið hefur í kringum rafíþróttir úti í heimi sem vettvang sem skapað getur störf og reynslu á Íslandi.

 4. að styðja við grasrótarstarf rafíþrótta á Íslandi í gegnum fjárstyrki og miðlun á þekkingu og reynslu.

 5. að aðstoða iðkendur við að komast að og taka þátt í keppni á erlendri grundu sem og á Íslandi.

 6. að standa vörð um uppeldislegt gildi rafíþróttariðkunar og heiðarlegan leik.

 7. Að standa fyrir rafíþróttamótum á Íslandi. 

 

2.2 RÍSÍ starfar að öllu leyti sjálfstætt og er hlutlaust varðandi stjórnmál og trúarbrögð. RÍSÍ skal gæta jafnræðis og jafnréttis. Skulu allir vera jafnir fyrir lögum og reglugerðum RÍSÍ og njóta réttinda án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

3. gr.

3.1 Tilgangi sínum hyggst félagið ná með: 

a. Framleiðslu og dreifingu innanlands á kynningarefni um Rafíþróttir og hvernig þær eru stundaðar bæði á Íslandi og úti í heimi.

b. Framleiðslu og dreifingu á efni til fræðslu um áhrif iðkunar rafíþrótta og hvernig má stunda rafíþróttir á heilbrigðan hátt.

c. Úthlutun á styrkjum til framtaka sem miða að þróun rafíþrótta á Íslandi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

d. Úthlutun á styrkjum til keppni innanlands sem og erlendis að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

e. Miðlun á þekkingu og reynslu til einstaklinga og félaga sem starfa á sviði rafíþrótta á Íslandi.

f. Stuðning við reglulega samkeppni innanlands.

g. Standa að fyrirlestrum og námskeiðum tengdum öllum hliðum rafíþrótta frá innlendum og erlendum sérfræðingum.

4. gr. 

4.1.  Öll félög, félagsmiðstöðvar og menntastofnanir, er iðka eða keppa í rafíþróttum, geta sótt um aðild að RÍSÍ. 

4.2 Stjórn RÍSÍ leggur tillögu fyrir aðalfund að ársgjaldi.  

 

5. gr.  Réttindi og skyldur aðildarfélaga 

 

5.1. Sérhvert aðildarfélag skal hafa rétt til þátttöku í skipulögðum mótum á vegum RÍSÍ, enda uppfylli það þátttökuskilyrði samkvæmt lögum þessum og gildandi reglugerðum RÍSÍ.

 

5.2. Aðildarfélagi er skylt að virða lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir sem settar eru eða teknar af RÍSÍ

 

5.3. Félagi sem tekur þátt í móti á vegum RÍSÍ ber að sjá til þess að leikmenn, þjálfarar, dómarar og forystumenn innan vébanda félagsins virði lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir RÍSÍ.

 

5.4. Félagi sem tekur þátt í mótum á vegum RÍSÍ er í hvívetna skylt að virða ákvarðanir stjórnar RÍSÍ og nefnda RÍSÍ

 

5.5. Aðildarfélög skulu senda RÍSÍ skýrslu um öll Rafíþróttamót , sem haldin eru á þeirra vegum.

 

5.6. Aðildarfélög skulu senda RÍSÍ upplýsingar um stjórnir félaganna á hverjum tíma innan viku frá því breyting á sér stað.

 

5.7. Aðildarfélag skuldbindur sig til að vinna að því að efla heilbrigðan íþróttaanda, koma í veg fyrir lyfjamisnotkun, vinna gegn hvers konar mismunun á grundvelli trúarskoðana, kynferðis, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana, þjóðernis eða af öðrum ástæðum. Aðildarfélag skuldbindur sig einnig til að vinna gegn ólöglegri veðmálastarfsemi og hagræðingu úrslita leikja.

5.10. Sérhvert aðildarfélag skal bera ábyrgð á framkomu leikmanna, forráðamanna, félagsmanna og stuðningsmanna sinna og allra þeirra sem hafa hlutverki að gegna á vegum þess vegna ámælisverðrar eða óásættanlegrar framkomu þessara aðila innan vébanda RÍSÍ, og getur sætt viðurlögum sem nánar er kveðið á um í lögum þessum og reglugerðum RÍSÍ.

6. gr. Aðalfundur

6.1 Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

6.2. Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. október ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara

 • Skýrsla stjórnar lögð fram

 • Reikningar lagðir fram til samþykktar

 • Lagabreytingar

 • Ákvörðun félagsgjalds

 • Kosning stjórnar

 • Kosning mótastjóra

 • Kosning í afrýjunarnefnd RÍSÍ

 • Kosning endurskoðanda 

 • Önnur mál

6.3. Stofnfundur félagsins 24. september, 2018 þjónar tilgangi fyrsta aðalfundar og er þar kosin stjórn félagsins sem situr fram að næsta aðalfundi, sem skal eiga sér stað eigi síðar en 1. október 2019.

6.4 Hvert aðildarfélag fer með eitt atkvæði á aðalfundi félagsins. 

6.5. Framkvæmdastjóri RÍSÍ skal senda kjörbréf til aðildarfélaga eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðeins sá, sem skráður er á kjörbréf, sem staðfest hefur verið af formanni aðildarfélags eða meirihluta stjórnar þess, er kjörgengur fulltrúi þess á aðalfundi og fer með atkvæðisrétt.

6.6. Hver þingfulltrúi fer aðeins með eitt atkvæði. Ekki er heimilt að greiða atkvæði samkvæmt umboði eða bréfleiðis. Kjörnir fulltrúar í stjórn RÍSÍ og varafulltrúar þeirra geta ekki farið með atkvæðisrétt á ársfundi.

6.6. Félög sem eru í skuld við RÍSÍ miðað við síðustu áramót, missa rétt til þingsetu. RÍSÍ skal tilkynna þeim félögum eigi síðar en þremur vikum fyrir þing að félagið fái ekki kjörbréf nema eldri skuldir séu gerðar upp. Framkvæmdarstjóri skal ganga úr skugga um, að þessu ákvæði sé framfylgt.

6.7 Auk þess getur stjórn RÍSÍ boðið öðrum aðilum þingsetu og veitt þeim heimild til að ávarpa þingið.

6.8 Á Aðalfundi eiga auk kjörinna fulltrúa rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt:

a. Stjórnarmenn RÍSÍ.

b. Framkvæmdastjóri RÍSÍ.

c. Mótastjóri RÍSÍ


 

7. grein - Stjórnkerfi RÍSÍ

7.1. Málefnum RÍSÍ stjórna:

a. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum RÍSÍ og setur nauðsynleg lög.

b. Stjórn RÍSÍ fer með æðsta vald í málefnum RÍSÍ á milli aðalfunda.

c. Fastanefndir og embætti RÍSÍ, sem vinna samkvæmt lögum og reglugerðum RÍSÍ og starfsreglum, sem stjórn RÍSÍ setur þeim.

d. Sérstakar nefndir, sem skipaðar eru og starfa að afmörkuðum málefnum.

e. Framkvæmdastjóri RÍSÍ

 

7.2. Mótastjórnir taka ákvörðun um þátttökuleyfi til keppni í mótum þar sem það á við og eru kjörnir af stjórn RÍSÍ

7.3. Dómstig RÍSÍ eru:

 1. Mótastjórnir RÍSÍ

 2. Áfrýjunarnefnd RÍSÍ.

 

8.gr. - Skipulag Stjórnar RÍSÍ

8.1. Stjórn RÍSÍ skipa

a. Formaður

b. Fjórir meðstjórnendur

8.2. Varamaður tekur sæti í stjórninni, ef aðalmaður forfallast.

8.3. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

8.4. Varamenn og framkvæmdarstjóri hafa rétt til að sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

9.gr. - Kosningar á aðalfundi

9.1. Stjórn RÍSÍ er kosin á aðalfundi félagsins til eins árs í senn að undanskildum formanni sem kosinn er til tveggja ára í senn. Kosning skal fara þannig fram:

a. Kosning formanns

b. Kosning fjögurra meðstjórnenda

c. Kosning þriggja varamanna

9.2. Þingfulltrúar á aðalfundi greiða atkvæði um mál með handauppréttingu. Ef ¼ þingfulltrúa óska eftir skriflegri atkvæðagreiðslu, skal fundarstjóri verða við ósk þeirra. Ef ekkert mótframboð berst er sjálfkjörið í það embætti.  

9.3. Til þess að ná kjöri sem formaður RÍSÍ, þarf meirihluta greiddra atkvæða. Náist ekki meirihluti við fyrstu kosningu, skal kjósa á ný, bundinni kosningu, um þá tvo aðila, sem flest atkvæði hlutu. Ræður þá einfaldur meirihluti atkvæða. Verði þeir jafnir skal kjósa á ný með sama hætti og verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti.

9.4. Við kosningu á milli aðila vegna annarra embætta í stjórn RÍSÍ gildir sú regla, að þeir sem flest atkvæði fá eru rétt kjörnir. Þar af teljast þeir 4 einstaklingar sem hlutu flest atkvæði kjörnir sem meðstjórnendur. Fái einstaklingar, sem kjósa á, jafnmörg atkvæði, og hafi það áhrif á skipun stjórnar, skal kjósa um þá á ný, bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti.

10. gr. - Fjármögnun starfsemi RÍSÍ

10.1. Félagsgjöld aðildarfélaga eru rukkuð árlega og ákvarðast upphæð félagsgjalda út frá samþykktum aðalfundar.

10.2. RÍSÍ leitast einnig eftir því að fjármagna starfsemi sína með styrkjum frá stjórnvöldum, fyrirtækjum, einstaklingum og öðrum.

10.3. RÍSÍ getur staðið að fjáröflun

11. gr. - Verkaskipting stjórnar RÍSÍ

11.1. Stjórn RÍSÍ kýs varaformann, ritara og gjaldkera úr hópi stjórnarmanna til eins árs í senn.

11.2. Stjórn RÍSÍ skal koma saman til fundar minnst 4 sinnum á ári eða eins oft og þurfa þykir. Formaður boðar til funda og stýrir þeim. Ef meirihluti stjórnar óska eftir fundi, skal formaður boða til hans. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundi en verði atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns.

11.3. Stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti en ákveðið er í lögum þessum.

11.4. Gjaldkeri, framkvæmdarstjóri og  formaður RÍSÍ fara með prókúru en allar meiriháttar skuldbindingar af hálfu RÍSÍ skulu samþykktar af stjórn.

 

12. gr. - Starfssvið stjórnar RÍSÍ

12.1. Starfssvið stjórnar RÍSÍ er,

a. Að framkvæma ályktanir af aðalfundi,

b. Að bera ábyrgð á fjármálum RÍSÍ,

c. Að vinna að eflingu rafíþrótta á Íslandi,

d. Að marka stefnu RÍSÍ í málefnum tengdum rafíþróttum á Íslandi, iðkun þeirra og keppni,

e. Að ákvarða skilyrði og verkferla til umsóknar á styrkjum til RÍSÍ frá einstaklingum og fyrirtækjum á sviði rafíþrótta á Íslandi,

f. Að tefla fram landsliðum í rafíþróttum í keppni á alþjóðavettvangi og bera ábyrgð á umgjörð þeirra,

g. Að koma fram hérlendis og erlendis fyrir hönd RÍSÍ í fjölmiðlum og á ráðstefnum,

h. Að skera úr ágreiningi eða taka ákvarðanir um málefni sem lög þessi ná ekki yfir.

I. Að ráða framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur og setja honum starfslýsingu.

12.2. Stjórn RÍSÍ og allir þeir sem koma fram á vegum RÍSÍ skulu fara eftir þeim lögum og reglugerðum, sem gilda á hverjum tíma.

13. gr. - Reglugerðir

13.1. Stjórn RÍSÍ setur nauðsynlegar reglugerðir um þau málefni, sem snúa að allri framkvæmd laga þessara. Nær það til allra breytinga á gildandi reglugerðum sem og setningu nýrra reglugerða.

13.2. Nýjar reglugerðir og breytingar á gildandi reglugerðum skulu kynntar meðlimum félagsins rafrænt og taka þær gildi samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar RÍSÍ. Ekki þarf að birta þær með sérstökum hætti svo þær öðlist gildi.

13.3. Óski meðlimir eftir setningu nýrra reglugerða eða breytingu á gildandi reglugerðum skal slíkum óskum beint til stjórnar RÍSÍ.

14. gr. - Skilyrði til fjárstuðnings eða samstarfs við RÍSÍ

14.1. Stjórn RÍSÍ skal gefa út skjal, sem hægt er að nálgast á vefnum, sem útlistar skilyrði til fjárstuðnings eða samstarfs við RÍSÍ.

14.2. Stjórn RÍSÍ getur ákveðið undanþágu frá sumum eða öllum þessum skilyrðum með meirihluta atkvæða stjórnar.

14.3. Lokaákvörðun um fjárstuðning eða samstarf við RÍSÍ er í höndum meirihluta stjórnar.

15. grein – Formaður stjórnar RÍSÍ

15.1. Formaður stjórnar RÍSÍ er, ásamt framkvæmdastjóra, málsvari sambandsins og ber ásamt stjórn ábyrgð á framkvæmd stefnumála, stefnumótunar og samþykkta aðalfundar. Formaðurinn skal kappkosta að ávallt séu sem best tengsl og samstarf milli sambandsins og aðildarfélaga.

15.2. Formaður stjórnar RÍSÍ annast samskipti við rafíþróttasambönd annarra ríkja og álfusambönd. Hann kemur fram fyrir hönd RÍSÍ á alþjóðavettvangi.

15.3. Formaður stjórnar RÍSÍ ber ábyrgð á samskiptum sambandsins við ríki og sveitarfélög.

16. gr. Framkvæmdastjóri RÍSÍ

16.1. Framkvæmdastjóri RÍSÍ annast daglegan rekstur sambandsins og framfylgir stefnu stjórnar. Framkvæmdastjóri skal hafa prókúru fyrir sambandið.  Hann er yfirmaður starfsmanna sem ráðnir eru til sambandsins. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn. Allar meiriháttar skuldbindingar af hálfu RÍSÍ skulu samþykktar af stjórn.

16.2. Framkvæmdastjóri RÍSÍ getur vísað brotum aðila á lögum RÍSÍ, reglugerðum RÍSÍ og leikreglum til áfrýjunarnefnd  RÍSÍ til úrskurðar.

17. gr. Stjórn RÍSÍ skal að loknum aðalfundi skipa eftirtaldar fastanefndir:

a. Mótanefndir

17.1. Fastanefndir starfa í umboði stjórnar RÍSÍ skv. lögum og reglugerðum sambandsins. Stjórn RÍSÍ skal setja fastanefndum nauðsynlegar starfsreglur. Fastanefndir hafa ekki sérstakan fjárhag.

17.2. Formaður fastanefndar skal skipaður af RÍSÍ en að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum. Formaður boðar til funda og stýrir þeim.

17.3 Stjórn RÍSÍ skal gæta þess að í nefndum á vegum sambandsins séu skipaðir aðilar af báðum kynjum og kostur ef þar á meðal eru fulltrúar félaga eða hagsmunasamtaka félaganna.

 

18. gr. Áfrýjunarnefnd RÍSÍ

18.1. Áfrýjunarnefnd RÍSÍ starfar skv. lögum þessum og reglugerð RÍSÍ um áfrýjunarnefnd.

18.2. grein – Skipun

18.3. Áfrýjunarnefnd RÍSÍ skal skipuð fjórum einstaklingur, tveim tilnefndum af leikjasamfélaginu sem bjóða sig fram til kosningu á aðalfundi og tveim skipuðum af stjórn RÍSÍ. Oddaatkvæði fellur hjá framkvæmdarstjóra RÍSÍ. 

18.4. Nefndin starfar skv. lögum þessum og reglum mótastjórna RÍSÍ.

18.5. Áfrýjunarnefnd RÍSÍ skulu lúta lögum þessum, reglugerðum og mótareglum og skulu öll ágreiningsmál gagnvart aðildarfélögum RÍSÍ, forráðamönnum félaganna, leikmönnum, þjálfurum, liðsstjórum, umboðsmönnum og öðrum þeim sem eru innan vébanda aðildarfélaga RÍSÍ rekin fyrir áfrýjunarnefnd RÍSÍ nema það sé sérstaklega heimilað í lögum eða reglugerðum RÍSÍ að reka málið fyrir nefndum innan RÍSÍ. 

19. grein - Mótastjóri

19.1. Mótastjóri hefur umsjón með mótamálum RÍSÍ, þar með talið skipulag landsmóta, niðurröðun þeirra í samstarfi við mótastjórnir hvers leiks og hefur eftirlit með framkvæmd móta.  

19.2 Mótastjóri er kjörinn á aðalfundi RÍSÍ

 

20. gr. - Ráðstöfun rekstrarafgangs/hagnaði af starfsemi félagsins

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins á þá vegu sem getið er í grein 3.1.

21. gr. 

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til þess góðgerðafélags sem tilnefnt er og um verður kosið, á þeim aðalfundi þar sem ákvörðun um slit félagsins er tekin.

 

Lög þessi voru samþykkt á Aðalfundi 

 Dagsetning: 30.09.2020.